Vertrouwenscontactpersoon intimidatie en/of misbruik Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Gedragscode.


 Stand van zaken VSK juni 2018

Toelichting onderwerpen:

Visie

Het bestuur heeft een duidelijke visie op een veilig sportklimaat.

Aannamebeleid

Er is eenaannamebeleid voor vrijwilligers (die werken met jeugd en/of mensen met een beperking)

Gedragscode

Er is een gedragscode opgesteld voor vrijwilligers die werken met jeugd of mensen met een beperking.

Gedragsregels

De vereniging heeft, als aanvulling op de statuten, huisregels/gedragsregels/verenigingsregels opgesteld.

Waarden- en normenbeleid

De vereniging heeft een waarden- en normenbeleid op gesteld.

Opleiding en ontwikkeling trainers

Er is aandacht voor opleiding en ontwikkeling van trainers.

Ouderbetrokkenheid

Er is aandacht voor het thema ouderbetrokkenheid.

Vertrouwenscontactpersoon

Er is een aanspeekpunt of vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging waar vrijwilligers, leden en ouders/verzorgers 
terecht kunnen met vragen of problemen over de sociale veiligheid op de club.

 

VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)

Vrijwilligers die werken met jeugd en/of mensen met een beperking, zijn in het bezit van een VOG.

Seksuele intimidatie en/of misbruik

Er is binnende vereniging aandacht voor het onderwerp seksuele intimidatie en/of misbruik.

Zorgsignalen

De vereniging heeft oog voor eventuele problemen van jeugdleden (zelf of thuissituatie).

Sport in het Jeugdnetwerk

De vereniging heeft contact met andere partijen in de wijk.

Discriminatie

Er is binnen de vereniging aandacht voor het onderwerp discriminatie.

Vertrouwens persoon: Manal Arad